تازه نامزد کرده بودیم ، خانمم 8 تا عمو داره ، توی یک مهمونی که همه عموهای خانمم با خانواده هاشون بودن و حسابی شلوغ بود داشتم صحبت می کردم اونقدر همه را عمو صدا کرده بودم که عادت کرده بودم و وسط حرفام از روی عادت وسط صحت هام پدرخانمم را عمو صدا کردم ، همه با هم زدن زیر خنده من هم از خجالت آب شدم!!!!
رضا از تهران