توی دوران دبیرستان رفتم دفتر مدرسه با ناظم صحبت کنم
ناظم درحال چایی خوردن بود گفت بفرمایید
گفتم :نه ممنون
دوباره گفت بفرمایید
گفتم : تشکر خیلی ممنون
گفت : آقا جون حرفتو بگو
گفتم :آهان
کلی دس پاچه شدم
(قسمت شما هم بشه)
محمد92 از تهران