یبار تو میدون ونک پشته رول بودم دوستمم بغل دستم نشسته بود..یهو به یه راننده تاکسیه که دستشو کرده بود تو دماغش میگه حاجی تو اونیکی سوراخه.بعدش که پشته چراغ قرمز جهان کودک یارو اومد بغل دستمون انگشتشو نشون داد گفت نه داداش تو همین یکی بود،ایناهاش
مهدی از کرج