یه بار کل خانواده پدریم خونه مادر بزرگم جمع شدیم تا یه حال هوایی عوض کنیم منو پسر عمم و شوهر عمم رفتیم کباب درست کنیم من یه شارژ از قبل خریده بودم وارد کردم بعد اشتباهی گوشیمو به جای کارت شارژ پرت کردم پایین شوهرعمم پسرش از بس خندیدن احساس کردم دارن میمیرن میخواستم زنگ بزنم 125 !!!!
خلاصه از گوشیمم چیزی نموند
محمد از بابلسر