یه بار با دوستم دعوام شده بود بعد بش گفتم گیر عجب ادم خری افتادمو بعد اون اومد جواب بده با اعتماد به نفس کامل گفت خودت گیر عجب ادم خری افتادی
فاطمه از ماهشهر