چهار تا بچه داشتن تو گیم نت کانتر بازی میکردن. وسطای بازی یکیشون در میاد میگه:کدوم خر عوضی داره منو میزنه؟!!
یهو یکیشون جواب میده :کی گفته که من دارم تو رو میزنم؟؟؟؟!
مجید از دماوند