سال دوم دبیرستان رفتم بوفه مدرسه خواستم بگم 2تا تی تاب بده اشتباهی گفتم 2تا تیوب بده.
سعید از میناب